Raporty kasowe

Opcja przeznaczona do zarządzania raportami kasowymi.

Funkcjonalność

Z chwilą określenia stanu początkowego w kasie powstaje raport kasowy (nr 0) z saldem początkowym. Po wybraniu odpowiedniej kasy (do których użytkownik ma prawo), na oknie pojawi się wykaz wszystkich wprowadzonych raportów (przy pierwszym uruchomieniu będzie to tylko raport nr 0). W danej kasie (w tym samym czasie) może być otwarty tylko jeden raport kasowy. Aby utworzyć nowy raport, muszą być zamknięte wszystkie pozostałe raporty. Stan początkowy raportu jest pobierany na podstawie stanu końcowego poprzedniego raportu kasowego.

Filtrowanie danych

Symbol i nazwa kasy – umożliwia wybór odpowiedniej kasy celem zaczytania jej raportów.

Pola formularza

Opis raportu kasowego – informacja o tym, czy podświetlany na liście raport jest “całkowicie”, “częściowo”, czy też “nie zadekretowany”.
Centralną część formatki stanowią trzy zakładki: Raporty kasowe, Waluty obce i Specyfikacja dla kasy FIFO.

Tabela znajdująca się na zakładce Raporty kasowe zawiera następujące kolumny.

Zakładka Waluty obce składa się z trzech grup kolumn. Pierwsza z nich zawiera dwie kolumny: kod waluty i nr raportu. Druga tabela nosi nazwę Waluta obca i zawiera następujące kolumny:

Trzecia grupa kolumn określa analogiczne informacje w walucie krajowej tj:

Zakładka Specyfikacja dla kasy FIFO składa się z dwóch grup kolumn:

Przyciski formularza

Prawa i parametry

CZY_UPRAW_DO_ZABLOKOWANYCH_OKRESOW – prawo do modyfikacji dokumentów w zablokowanym okresie

D_REJESTRYSPRZEDAZY – dostępne rejestry sprzedaży. Należy ustawić w sekcji ZBYT bez_kontroli_praw_osob=N albo w ogóle tego parametru tam nie umieszczać

D_RODZAJEDOWODOW – dostępne rodzaje dowodów. UWAGA! Należy ustawić w parametrach w sekcji FK CZY_KONTROLA_DOW = T

DATA_KSIEGOWANIA_KASY – parametr ustala KTORA z dat raportu kasowego brać jako datę księgowania (DO lub OD)

CZY_KONTROLA_DOW – ustala czy ma być włączona kontrola dostępu do rodzajów dowodów księgowych (dostęp ustalany w administratorze) – domyślnie = N

ROZNICE_KURSOWE_KAS – różnice kursowe dla kas – jeżeli F to wyliczenie różnic kursowych wg FIFO. Jeżeli B to wyliczenie różnic kursowych na dzień bilansowy – wg pozostałego salda. Można używać tylko jednej metody. Domyślnie F

RAP_KAS_WIELE_OTW – możliwość otwarcia wielu raportów kasowych w jednej kasie

FK_KASY_WAL_PRZELICZ_FIFO – Wartości [T/N]. Ustawiony na wartość T umożliwia przeliczenie stanu kasy wg FIFO.

Zobacz także

Edycja raportów kasowych

Pełna informacja o dowodzie księgowym

Przeglądanie dekretacji dodatkowej kasy

Operacje kasowe

Różnice kursowe

Powiązanie kas z kierowcami