Faktura sprzedaży

Formatka jest podstawowym formularzem służącym do wprowadzania oraz modyfikacji dokumentów sprzedażowych w ramach aktualnie wybranej jednostki gospodarczej.

Uwagi

W nazwach firmy, płatnika, zamawiającego, w opisach pozycji usługowych należy przestrzegać używania dozwolonych znaków. Nie należy używać znaków specjalnych jak np. ‘ ` (apostrofy).

Pola formularza

Uwaga

Dla faktur walutowych (np. Faktura eksportowa) w dolnej części formatki widnieją dodatkowe pola walutowe. Umożliwiają one przyjmowanie zapłaty w walucie (np. na kasach walutowych). Pola przestawiają odpowiednio wartości (netto, vat, brutto, zapłacono, do zapłaty) w przeliczeniu na walutę wg kursu.

Funkcja FUN_KP z FK do tworzenia dowodu kasowego wstawia tylko dowody kasowe do kas złotówkowych.

Przyciski formularza

Zakładka Faktura

Funkcjonalność

Zakładka zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Pola formularza

Panel Projekt

Opcja służy do wyboru projektu, dla którego wystawiana jest dana faktura. Opcja konfigurowalna z poziomu rodzaju dokumentu sprzedaży.

Niżej wymienione dane są pobierane na dokument i blokowane do modyfikacji:

Panel kontrahenci

Opcja służy do wprowadzania podstawowych informacji dotyczących zamawiającego, nabywcy i odbiorcy oraz danych związanych z tymi kontrahentami.

Panele Zamawiający, Płatnik, Odbiorca

Panele podrzędne odpowiadające ww. pozycjom tj. zamawiającemu, płatnikowi, odbiorcy umożliwiają wprowadzanie następujących danych:

Panel Upusty

Opcja definiująca rabaty i ich typy udzielania do danego dokumentu sprzedaży.

Panel Zaliczki/Raty

Opcja definiująca formę płatności poprzez raty oraz przyporządkowująca wpłacone należności. Również przy włączonej obsłudze limitów zadłużeń związanych z polisami opcja pozwala wprowadzić kwotę podlegającą ubezpieczeniu

Panel Informacje związane

Pozostałe informacje dotyczące dokumentu sprzedaży

Panel Pozostałe

Pozostałe informacje dotyczące dokumentu sprzedaży c.d.

Pola ogólnego przeznaczenia, tytuły i przeznaczenie definiowane w kartotece rodzajów dokumentów sprzedaży

Panel Intrastat

Pozostałe informacje dotyczące Intrastatu. Pola takie jak kod dostawy, transakcji oraz transportu są pobierane domyślnie z ustawień kontrahenta.

Kody związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Zakładka Pozycje

Funkcjonalność

Umożliwia wprowadzanie oraz przeglądanie i modyfikacje pozycji dokumentu sprzedaży. Zakładka składa się z dwóch zasadniczych części:

Wybranie indeksu lub wpisanie nazwy usługi determinuje rodzaj wprowadzonej pozycji, czyli aktywność odpowiednio zakładki Indeks lub zakładki Usługa.

Podzakładka Pozycje - Indeks

Panel Indeks

Panel Cena

Podzakładka Pozycje - Indeks cd.

Panel Cena w walucie

Opcja dostępna tylko dla rodzaju dokumentu walutowego

Panel Stawki/Zaliczki

Panel Ogólne

Podzakładka Pozycje - Usługa

Funkcjonalność

Wybór Kodu rodzaju usługi, ogranicza listę dostępnych usług do tego rodzaju (oraz usług bez przypisanego rodzaju). W sytuacji gdy jako pierwszy zostanie wybrany kod usługi, kod rodzaju zostaje podpowiadany automatycznie (o ile został on określony).

Funkcjonalność większości pól jest identyczna jak dla indeksu. Poniżej opisane są wyłącznie wyjątki.

Panel Usługi

Podzakładka Pozycje - Dekretacja

Funkcjonalność

Zakładka umożliwiająca wypełnianie wymaganych klasyfikatorów przez operację księgowania pozycji dokumentu sprzedaży. Aby móc przejść do podanej opcji, wymagane jest wypełnienie schematu dekretacji dla wybranej pozycji dokumentu sprzedaży. Wymagalność klasyfikatorów definiowalna jest we własnościach kont w module FK. Opcja dostępna w przypadku wkorzystania rodzaju schematu dekretacji operującego wyłącznie na pozycji dokumentu sprzedaży

Zakładka Dekretacja

Funkcjonalność

Zakładka umożliwiająca wypełnianie wymaganych klasyfikatorów przez operację księgowania dokumentu sprzedaży. Aby móc przejść do podanej opcji, wymagane jest wypełnienie schematu dekretacji w nagłówku dokumentu. Wymagalność klasyfikatorów definiowalna jest we własnościach kont w module FK.
Opcja dostępna dla rodzajów schematów dekretacji.

Przy schemacie dekretacji dotyczącym pozycji faktury - pobieranie kontrahenta i należności w pierwszej kolejności z pozycji faktury, a gdy nie są wypełnione to z nagłówka faktury.
Dla schematów dotyczących nagłówka faktury - kontrahent i należność pobierane tylko z nagłówka faktury.

Zakładka Formularz

Na tej zakładce będzie widoczny formularz definiowalny, o ile został on wskazany na rodzaju dokumentu sprzedaży.

Przyciski formularza

Uwaga W sytuacji gdy mimo ustawienia stawki VAT dla indeksu na dokument jest wczytywana inna stawka VAT, należy dokonać sprawdzenia następujących ustawień:

Prawa i parametry

D_OKRESY - prawo do wystawiania dokumentu sprzedaży w wybranych okresach

CZY_FS_ODDEKRETOWANIE - prawo do oddekretowania dokumentów sprzedaży

CZY_FS_ODTWIERDZANIE - prawo do odtwierdzania dokumentów sprzedaży

ZMIANA_DATY_OBOW_PODATK_SPR - prawo do zmiany daty obowiązku podatkowego dokumentów sprzedaży

CZY_FS_DATY_WYSTAWIENIA - prawo do zmiany daty wystawienia

CZY_FS_TERMIN_PLATNOSCI - prawo do zmiany terminu płatności

CZY_FS_SPOSOB_PLATNOSCI - prawo zmiany sposobu płatności

CZY_FS_RABATY - prawo umozliwia zmiane rabatów na fakturze sprzedaży oraz jej pozycjach

CZY_PFS_CENA_JEDNOSTKOWA - prawo umożliwia zmianę ceny jednostkowej na pozycjach FS

CZY_PFS_RABAT - prawo umożliwia samą zmiane rabatu w powiązaniu z prawem CZY_PFS_CENA_JEDNOSTKOWA

CZY_PFS_NUMER_CENNIKA - prawo do zmiany cennika na pozycji dokumentu sprzedaży

CZY_FS_ID_RACHUNKU_BANKOWEGO - prawo do zmiany rachunku bankowego na dokumencie sprzedaży

CZY_FS_HANDLOWIEC - prawo do zmiany handlowca

CZY_FS_KONTROLA_FS_WZ - prawo do wystawiania dokumentu sprzedaży bez odpowiadającego mu dokumentu magazynowego

CZY_FS_EDYCJA_FORMULARZA - prawo umożliwiające zmianę danych na formularzu na zablokowanym dokumencie sprzedaży

DATA_OBOWIAZKU_PODATK_SPR - parametr, który definiuje ile dni data odliczenia faktury sprzedaży może być większa od daty końca okresu

CZY_ROZBITE_NALEZNOSCI - parametr rozbijania należności wg faktur i korekt. Jeśli należności nie są grupowane to obowiązkowo musi być zaznaczona opcja "Generacja należności" na definicji rejestrów sprzedaży

PFS_UWOLNIC_VAT - parametr dający możliwość ręcznej modyfikacji wartości VATu w nagłówku dokumentu lub pozycji (wartości przyjmowane to: NN,TN,NT,TT (pozycja,naglowek))

FS_LIMIT_GOTOWKOWY - parametr definiujący limit dziennej sprzedaży gotówkowej dla kontrahenta

FS_KONTROLA_C_ZAKUPU - parametr włączający kontrolę schodzenia poniżej ceny zakupu podczas wystawiania FS

CZY_FS_CENA_ZAKUPU - prawo umozliwiające przekroczenie kosztów zakupu względem wartości sprzedaży na FS. W pierwszej kolejności należy ustawić parametr FS_KONTROLA_C_ZAKUPU na 'T'

FS_OSTRZEZ_O_STAN_MINIMALNY - parametr włączający ostrzegania w momencie przekroczenia stanu minimalnego

DATA_OBOWIAZKU - parametr ustalający, którą datę należy brać jako datę obowiązku podatkowego, wartość domyślna S, dopuszczalne wartości (S,W,N),  S oznacza datę sprzedaży faktury, W datę wystawienia faktury, N pole należy uzupełnić ręcznie. Nie działa dla korekt i faktur eksportowych.

FS_KONTROLA_WYSTAWIANIA_KP - parametr definiujący czy system ma pozwalać zatwierdzać dokument sprzedaży jeśli nie udało się wystawić KP.

FS_SKROCONA_DATA_SPRZEDAZY - parametr, którego wartością może być kod rodzaju faktury sprzedaży, dla którego na wydruku umieszczana jest data sprzedaży w tzw. skróconym formacie mm.rrrr, gdzie m są cyframi miesiąca, a r cyframi roku.

FS_WYDRUK_TYLKO_ZATW - parametr decydujące o tym, czy dopuszczalne jest drukowanie niezatwierdzonych faktur sprzedaży. Jeśli podstawiona jest wartość T, to możliwe jest drukowanie faktur tylko zatwierdzonych.

CZY_FS_LIMIT_ZADLUZENIA - prawo umożliwiające zatwierdzenie faktury pomimo przekroczenia limitu zadłużenia

CZY_FS_MOD_PARAMETRY_CEN_PROJEKT - prawo umożliwiające zmiany dotyczące cen na fakturze związanej z projektem

FS_ROZLICZENIE_ZAL_I_OR_N - parametr dodający do nazwy zaliczki wartość zależną od ustawionej wartości parametru. Nazwa ta widoczna jest na wydruku faktury zaliczkowej jak dodatkowy opis rozliczenia zaliczki. Możliwe wartości: I - indeks, N - nazwę indeksu, W - wersję handlową.

FS_DEKR_NA_ZATW - parametr ustawiony na TAK, powoduje automatyczne zaznaczanie "Dekretuj" na zatwierdzonych fakturach

D_FS_RACHUNKI_BANKOWE - prawo do dysponowania rachunkiem bankowym na fakturach sprzedaży

PFS_WYDRUK_CN - czy drukować kody CN na fakturach eksportowych w miejscu PKWiU

DY_VAT_MARZA_STAWKA_VAT - kod stawki VAT dla pozycji technicznej faktur typu VAT Marża

PFS_WYDRUK_SWW - wydruk SWW/PKWiU na FS. Przy ustawieniu na N, drukuje się symbol PKWiU zamiast SWW

CZY_ODBIERAJACY_NA_FS - ustawienie na T powoduje umieszczenie na wydruku FS pól: Towar wydał, Towar odebrał

FS_WYDRUK_ORYGINAL_KOPIA - ustawienie parametry na T powoduje drukowanie napisu ORYGINAŁ/KOPIA na wszystkich fakturach

FS_ORGINAL_KOPIA - tekst podstawiany na wydruku jako Oryginał / Kopia

FS_TERMIN_PLATNOSCI_SN - przesuniecie terminu płatności na fakturze sprzedaży (S- sobota pracująca, N- niedziela pracująca, K- wg kalendarza zakładowego KPP, Z-sobota i niedziela pracująca)

FS_DOMYSLNA_DATA_KURSU - domyślna data kursu na dokumentach sprzedaży. Wartości parametru - pierwszy znak wartości parametru, którą datę ma wziąć z fs: S - kurs wg daty wystawienia W - kurs wg daty sprzedaży

Uwagi

W nazwach firmy, płatnika, zamawiającego, w opisach pozycji usługowych należy przestrzegać używania dozwolonych znaków. Nie należy używać znaków specjalnych jak np. ‘ ` (apostrofy).

Zobacz także:

Fiskalizacja

Sposoby płatności

Definicje rejestrów sprzedaży

Schematy dekretacji rejestru sprzedaży

Kartoteka dokumentów sprzedaży

Rodzaje faktur sprzedaży

Parametry dokumentów sprzedaży